Algemene Voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Philippeizmailov.nl in relatie tot haar producten aangeboden op Philippeizmailov.nl of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling (o.a. downloaden van gratis producten) via eerder genoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 Alle aanbiedingen op Philippeizmailov.nl zijn vrijblijvend en Philippeizmailov.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief BTW.

1.3 Betaling kan gebeuren op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant of verzendkosten.

1.4 Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Philippeizmailov.nl en zodra uw betaling per bank of giro op de daartoe aangegeven rekening van Philippeizmailov.nl definitief is bijgeschreven.

1.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Philippeizmailov.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

1.6 Een definitieve overeenkomst betreft het, niet exclusieve en niet overdraagbare, gebruiksrecht de overeengekomen software/producten te mogen gebruiken. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of in dustriëel eigendomsrecht.

1.7 Philippeizmailov.nl factureert haar klanten via e-mail. Dit houdt in dat wij de facturen digitaal vesturen naar uw e-mailadres.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, producten zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Philippeizmailov.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueeleigendomsrecht.

2.2 Philippeizmailov.nl garandeert dat de aan u geleverde producten/software geen inbreuk maaktop enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Philippeizmailov.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Philippeizmailov.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen,vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet.

3.3 Correspondentie en/of leveringen vindt plaats via email, internet en post. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Philippeizmailov.nl verstrekken van het juiste(email)adres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma's als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.                                                                                             

4 Ruilen of retourneren

4.1 Onbeschadigde artikelen kunt u tegen bepaalde voorwaarden kosteloos retourneren, met uitzondering van digitale producten. Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk.

4.2 Aan de volgende voorwaarden dient een artikel te voldoen om te retourneren:

4.2.1 U kunt een artikel retour sturen binnen 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling

4.2.2 Het artikel dient altijd binnen 14 dagen retour gemeld te worden via onze website Philippeizmailov.nl

4.2.3 Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren

4.2.4 De pakbon of de factuur dient meegestuurd te worden in de verpakking digitale producten kunnen niet worden teruggestuurd

4.2.5 Als de seal van een cd, cd-rom, softwareartikel of artikel is verbroken, mag het artikel niet geretourneerd worden

5 Overmacht

5.1 Philippeizmailov.nl kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestellingopschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Philippeizmailov.nl verplicht is tot schadevergoeding. Philippeizmailov.nl dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Philippeizmailov.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Philippeizmailov.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Philippeizmailov.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. In het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

 

 
www.philippeizmailov.nl © 2018