Partnerprogramma

Heb je een website of een webpagina? En je wilt geld verdienen? Dat kan met ons partnerprogramma! Plaats een link naar onze producten (een boek of een e-consult) op je site (of Twitter, Facebook etc) en ontvang 15% commisie over elke gedane verkoop! Philippe Izmailov Affiliate programma biedt u inkomsten vanuit de omzet die via u gemaakt wordt. U plaatst de aanbeveling voor een product of service op uw site, uw webpagina (een blog, Twitter, Facebook etc) of in uw nieuwsbrief en zodra er omzet via de aan u verstrekte URL link gerealiseerd wordt, krijgt u daarover van ons een commissie.

Hoe werkt het?

U krijgt van ons per product of service, waar u zich als Affiliate voor opgeeft, een unieke code die u op uw website, webpagina of in uw nieuwsbrief kunt plaatsen. U hoeft dus niet eens een eigen website te hebben! U kunt tekstlinks of banners gebruiken, net waar uw voorkeur ligt. U krijgt deze van ons aangeleverd. Zodra iemand op een tekstlink of banner klikt en het product of de service afneemt, wordt de bonus aan u toegekend. De uitbetaling vindt plaats wanneer het saldo van uw affiliate account meer bedraagt dan 25 euro. De huidige commissie vindt u op deze pagina. U kunt 24 uur per dag inloggen en uw resultaten (inkomsten) bekijken.

Aanmelden

Aanmelding voor ons "Partner Affiliate Programma" is gratis en vraagt van u geen technische kennis. U klikt op de "Aanmelden" en vult uw gegevens naar waarheid in. We leggen u alle stappen in het proces uitvoering uit. Iedereen kan dit! 

 

Affiliate voorwaarden

Artikel 1

1.1 - Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Philippeizmailov.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Philippeizmailov.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 - Deelname
Elke persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Philippeizmailov.nl door het online aanmeldings formulier in te vullen.

2.2 - Beoordeling
Het is ter beoordeling van Philippeizmailov.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Philippeizmailov.nl  is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 - Algemene toelatingseisen

3.2 - Websites
Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Philippeizmailov.nl dient zich te onthouden van:

3.3 - Email
Opname van links naar Philippeizmailov.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 - Affiliate programma
De affiliate partner een commissie per aangebrachte sale (verkocht product) die tot stand komt via een link naar Philippeizmailov.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. 

4.2 - Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 - Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheids duur van 30 dagen. Alle metingen van Philippeizmailov.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Philippeizmailov.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 - Betalingen
Uitbetaling geschiedt binnen 15 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 - Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

5.3 - Beoordeling
Elke sale wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Philippeizmailov.nl.

Artikel 6

6.1 - Beëindiging overeenkomst
Philippeizmailov.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Philippeizmailov.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 - Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 - Wijzigen voorwaarden
Philippeizmailov.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 - Gevolgen
De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Philippeizmailov.nl affiliate programma zal door Philippeizmailov.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 - Aansprakelijkheid
Philippeizmailov.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Philippeizmailov.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.

 

www.philippeizmailov.nl © 2018